X
GO
Om bidrag til Tidsskriftet Utmark

Artikler i Tidsskriftet Utmark skal vinkles mot forvaltningsmessige utfordringer - i vid forstand av begrepet - i utmarka ( se her for en nærmere omtale av begrepene 'utmark' og 'forvaltning'), og ha en argumentativ form. Bidragsytere fra brukerhold bes bestrebe seg på å presentere og argumentere sin sak på en måte som ikke er avhengig av at leseren forstår fag-tekniske begrep og sjargong. For bidrag fra forskererhold gjelder tilsvarende.

Tidsskriftet Utmark er åpent for bidrag både fra forskerhold og brukerhold. Det er åpent for bidrag fra såvel de enkelt forskningsdispliner, som bidrag med flerfaglig eller tverrfaglig tilnærming.

Tidsskriftet er åpent både for artikler som publiserer forskningsresultater og for såkalte perspektivartikler. Perspektivartiklene kan både være en oppsummering av tidligere forskning (eller mangel på sådan) i lys av dagens forvaltningssituasjon, eller artikler som setter norsk forvaltning inn i et internasjonalt perspektiv.

Bidrag fra brukerhold bes også orientere seg mot forvaltningsutfordringene, enten det er egne synspunkter eller på vegne av grupperinger / oranisasjoner.

Enkelte numre av tidsskriftet vil være temanumre. I disse numrene vil hovedtyngden av artikler belyse ett bestemt tema. I tillegg vil det kunne bli tatt med et begrenset antall artikler med andre tema. Planlagte temanumre er derfor ikke noe hinder for at det sendes inn artikler med andre tema. Har du idé til et temanummer, kan du ta kontakt på Utmark@nina.no eller stine.rybraten@nina.no.

Bidrag til Tidsskriftet Utmark kan både være artikler, bokanmeldelser, kommentarer og debattinnlegg knyttet til artikler som publiseres. Slike kommentarer / debattinlegg sendes til Utmark@nina.no . Debattinnlegg vil løpende bli publisert i forlengelsen av den eller de artikkelene de berører.

Tidsskriftet Utmark er også åpent for referater fra konferanser og seminarer, både nasjonale og internasjonale.

Forfatterveiledning