X
GO
Om Tidsskriftet UTMARK

Hovedmålsettingen med Tidsskriftet UTMARK er å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av  utmark, og bidra til dialog og debatt mellom aktører som jobber med, og er opptatt av, utmarka. Det er vår målsetting å:

  • ta opp aktuelle tema til diskusjon
  • skape faglige diskusjoner og brytninger
  • presentere perspektiver på bruk og forvaltning av utmark
  • være en kanal for så vel populærvitenskapelige som fagfellevurderte artikler
  • være en inspirasjon og en formidlingskanal for bruk av norsk i vitenskapelig sammenheng

 

Utmark er her definert som alle ikke-bebygde eller dyrkede områder. Det omfatter både kyst- og fjordområder, by- og tettstedsnære marker, i tillegg til de fjell- og skogområder man tradisjonelt regner som utmark. Enkeltbygg i utmark endrer ikke nødvendigvis arealets status som utmark. For hytter og fritidsboliger regnes som innmark området innenfor en radius på 30 meter fra bygningen. Selv om hovedfokuset er utmarka, vil likevel samvirket og avhengighetsforholdet mellom utmarka og de tettbygde områdene også være et sentralt tema for tidsskriftet.

 

Språk

Tidsskriftet UTMARK er i første rekke et norskspråklig tidsskrift, men er åpent for bidrag også fra andre nordiske land, og unntaksvis også for enkeltbidrag på engelsk.

Virksomheten

Fjell-forsk-nett (http://fjell-forsk-nett.no/) er utgiver av UTMARK, og NINA har det tekniske ansvaret for utgivelsene.  Utmark er et ikke-kommersielt foretak, og drives på dugnadsbasis i samarbeid mellom brukere og forskere med interesse for utmarksspørsmål, og med direkte eller indirekte støtte fra involverte forskningsinstitusjoner.

To seksjoner i tidsskriftet

Tidskriftet UTMARK ble etablert i 2001 som en populærvitenskapelig formidlingskanal mellom brukersamfunnet og forskersamfunnet om utmarksrelevante spørsmål. Fra og med 2010 er tidsskriftet utvidet med en fagfellevurdert seksjon. Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD - Norsk senter for forskningsdata.

Tidsskriftet Utmark har to seksjoner:
1) En vitenskapelig seksjon, der alle bidrag blir gjenstand for en ekstern vurdering utført av anonyme fagfeller
2) En populærvitenskapelig seksjon, der alle bidrag vurderes av redaksjonen

Retningslinjer for bidrag finner dere her: Forfatterveiledning

 

Redaksjon

Redaksjonen består av:

Redaksjonsrådet består av:

Utgiversted er Lillehammer, og artiklene publiseres fortløpende.

Tidsskriftet er åpent tilgjengelig, uten abonnementsavgift. 

Spesialproduksjoner

Vi er åpne for å diskutere produksjon av spesialnummere utenom de regulære utgivelsene. Det kan brukes som formidlingskanal fra større konferanser og seminarer innenfor Utmark sin temakrets, med formidling av innlegg og referater.